Poziv dioničarima na skupštinu KK Zadar s.d.d. 01.08.2017.

Skupština će se održati 12. rujna 2017. godine

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 31. srpnja 2017. godine donosi Odluku o sazivanju

 

GLAVNE SKUPŠTINE

KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR 

sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

 

I. Skupština će se održati u utorak, 12. rujna 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana).

 

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, informacija o izboru predsjednika Skupštine i utvrđivanje

    popisa sudionika na Skupštini 

2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.

    godinu 

4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za razdoblje od 1. 

    siječnja do 30. lipnja 2015. godine

5. Godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

    (s računom dobiti i gubitka)

6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za dio 2015. godine

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u

    2015. godini

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom

    nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. 

    do 30. lipnja 2016. godine

10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja

      2016., do 30. lipnja 2017. godine

11. Donošenje Odluke o razriješenju članova Nadzornog odbora

12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

 

III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih ODLUKA

Ad. 2., 3. i 4.: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad.5.: Usvajaju se godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine (s računom dobiti i gubitka)

Ad 6.: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad.7.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva u 2015. godini.

Ad. 8.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva u 2015. godini

Ad 9.: Za revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. iz Zadra.

Ad 10.: Za revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016., do 30. lipnja 2017. godine imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. iz Zadra.

Ad 11: Razriješuju se svi članovi Nadzornog odbora Društva, s danom 11. rujna 2017. godine.

Ad 12: Za članove NO Društva imenuju se: Ivan Mijolović iz Zadra, Tomislav Čukelj iz Zadra, Luka Kolanović iz Zadra, Edi Perović iz Zadra, Neven Klarin iz Zadra, Dario Mamić iz Splita i još jedan član kojeg se može predložiti i imenovati na samoj Skupštini, svi na vrijeme od najduže 4 godine, počev od dana donošenja ove odluke, koji će između sebe izabrati predsjednika i njegova zamjenika.

 

IV. Pozivaju se svi dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do petka 8. rujna 2017. godine, do 14,00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 8. rujna 2017.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. 

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.net , a  koji se mogu preuzeti i u prostorijama KK ZADAR s.d.d.-Zadar, Obala kralja Tomislava 1.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 8. rujna 2017. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za četvrtak, 14. rujna 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati.

 

Broj: 42/17

U Zadru, 31. srpnja 2017.

 

     Uprava

KK ZADAR s.d.d.

 

WordPreuzmite prijavnicu / punomoć

 

Sponzori