Poziv na skupštinu KK Zadar s.d.d. 25.08.2015.

Skupština će se održati u Press salonu na Višnjiku

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 13. kolovoza 2015. godine donosi Odluku o sazivanju

 

GLAVNE SKUPŠTINE

KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR

sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

 

I.          Skupština će se održati u srijedu, 30. rujna 2015. godine, sa početkom u 13,00 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana).

 

II.         Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, informacija o izboru predsjednika Skupštine i utvrđivanje

    popisa sudionika na Skupštini

2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014.

    godinu

4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu

5. Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu (s računom dobiti i gubitka)

6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iskazane u poslovanju za 2014. godinu

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u

    2014. godini

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom

    nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

 

III.        Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih ODLUKA

Ad. 2., 3. i 4.: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad.5.: Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2014. godinu (s računom dobiti i gubitka)

Ad 6.: Dobit iskazana u poslovanju za 2014. godinu u iznosu od 5.899.840,73 kn u cijelosti se raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnog razdoblja.

Ad.7.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva u 2014. godini.

Ad. 8.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva u 2014. godini

Ad 9.: Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. iz

Zadra.

 

IV.       Pozivaju se svi dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do petka, 25. rujna 2015. godine, do 14,00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju SKDD d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 25. rujna 2015.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika, na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.net, a  koji se mogu preuzeti i u prostorijama KK ZADAR s.d.d.-Zadar, Obala kralja Tomislava 1.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 25. rujna 2015. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za utorak, 6. listopada 2015. godine, sa početkom u 13,30 sati.

 

Broj: 42/15

U Zadru, 13. kolovoza 2015.

 

Direktor KK ZADAR s.d.d.

Boris Skroće

WordPreuzmite prijavnicu

Skupština dioničara će se održati u srijedu, 30 rujna, s početkom u 13:00 sati

Sponzori