Sazivanje glavne skupštine KK Zadar s.d.d. 26.10.2017.

Skupština će se održati 28. studenoga 2017. godine

 

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 18. listopada 2017. godine donosi Odluku o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE
KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR 
sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra
I. Skupština će se održati u utorak, 28. studenoga 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana).
II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći
dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine, informacija o izboru predsjednika skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na skupštini 
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedeće ODLUKE:
Ad. 2.: I.  Mijenja se Statut društva od 2. rujna 2014. (pročišćeni tekst), na način kako slijedi:
1.) u čl. 2.:
a) st. 4. mijenja se i glasi:
"(4) Tvrtka Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.",
b) iza postojećeg st. 4. dodaje se novi st. 5., koji glasi:
"(5) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva."
2.) u čl. 3.:
a) st. 1, reč. druga mijenja se i glasi:
"Poslovnu adresu društva određuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.",
b) st. 2. mijenja se i glasi:
"(2) Sjedište Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.",
c) st. 3. mijenja se i glasi:
"(3) Odredbe prethodnog i ovog stavka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75%  ukupnog temeljnog kapitala Društva."
3.) u čl. 4. iza postojećeg st. 4. dodaje se novi st. 5. koji glasi:
"(5) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.",
4.) čl. 8. mijenja se i glasi:
"(1) U svom djelovanju Društvo će se pridržavati pravila koja donose Hrvatski olimpijski odbor i domaće i međunarodne košarkaške asocijacije.
(2) Klupskim pravilnicima može se pobliže urediti način primjene pravila autonomnog sportskog prava.",
5.) čl. 10. se briše
6.) u čl. 11. st. 4. se briše
7.) čl. 13. se briše
8.) čl. 14. mijenja se i glasi:
"(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
(2) Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
(3) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva."
9.) čl. 18. mijenja se i glasi:
"Skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor.",
10.) čl. 19. mijenja se i glasi:
(1) Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati osobno, odnosno preko punomoćnika.
(2) Punomoć za sudjelovanje i glasovanje se izdaje za svaku pojedinu sjednicu Glavne skupštine.
(3) Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati ako su kumulativno ispunjene pretpostavke:
a) da su upisani u registar imatelja dionica na dan kad je Društvu pristigla njihova pisana prijava za sudjelovanje na skupštini i
b) da njihova pisana prijava sudjelovanja pristigne Društvu najkasnije petog dana prije dana održavanja skupštine, bez obzira kada i kako je poslana.
(4) Prijenosi dionica učinjeni od časa zaprimanja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštine, pa do njezina zaključenja, ne daju pravo sudjelovanja novom dioničaru na sazvanoj skupštini.
11.) u čl. 21. st. 1. mijenja se i glasi:
"(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno raspolažu dionicama koje čine više od polovine svih glasova u Skupštini Društva, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije."
12.) u čl. 23. st. 3. se briše
13.) u čl. 24.:
a) st. 1. mijenja se i glasi:
"(1) Prije početka Skupštine mora se sačiniti popis prisutnih i zastupanih dioničara, kojeg potpisuje predsjednik Skupštine, a koji sadrži ime i prezime i prebivališta, odnosno tvrtku i sjedišta i OIB. Osim toga, popis sadrži i broj dionica kojima raspolaže pojedini dioničar.",
b) postojeći st. 3. se briše,
c) postojeći st. 4. postaje st. 3.,
14.) čl. 27. mijenja se i glasi:
"Glavna skupština može donijeti poslovnik o svom radu.",
15.) u čl. 28.:
a) u st. 1. brojka 7" zamjenjuje se brojkom "9",
b) st. 3 se briše,
c) postojeći st. 4. postaje st. 3.,
16.) u čl. 29. brojka "30" zamjenjuje se brojkom "37"
17.) u čl. 30.:
a) st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:
"(3) Sjednica Nadzornog odbora se iznimno može sazvati i održati putem elektroničke pošte, telefona ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
(4) O svakoj sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjednik.",
b) iza st. 5. dodaje se novi st. 5. koji glasi:
"(5) Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svom radu.",
18.) čl. 32. mijenja se i glasi:
"Članovi Nadzornog odbora društva mogu imati pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju Društva, a visinu koje određuje Glavna skupština.",
19.) u čl. 33. st. 2., reč. prva brojka "3" zamjenjuje se riječima: "najduže 4.",
20.) u čl. 35. st. 2. rijeći "uređuje se", zamjenjuju se riječima "može se urediti",
21.) čl. 37. mijenja se i glasi:
"Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, osnivati stručna povjerenstva.",
22.) u čl. 41. st. 1 mijenja se i glasi:
"(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.".
II. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora Društva da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.
IV. Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do petka 24. studenoga 2017. godine, do 14,00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.
Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan kad je u Društvu zaprimljena njegova pisana prijava za sudjelovanje na Skupštini.
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika, na temelju pisane punomoći ovjerene od javnog bilježnika. 
Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.net , a  koji se mogu preuzeti i u prostorijama KK ZADAR s.d.d., Zadar, Obala kralja Tomislava 1.
Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do petka 24. studenoga 2017. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, odmah po objavi poziva u NN.
U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za srijedu, 29. studenoga 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati.
Broj: 65/17
U Zadru, 18. listopada 2017.
Uprava
      KK ZADAR s.d.d.
        

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 18. listopada 2017. godine donosi Odluku o sazivanju

 

GLAVNE SKUPŠTINE

KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR 

sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

 

I. Skupština će se održati u utorak, 28. studenoga 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana).

 

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, informacija o izboru predsjednika skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na skupštini 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

 

III. Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedeće ODLUKE:

Ad. 2.: I.  Mijenja se Statut društva od 2. rujna 2014. (pročišćeni tekst), na način kako slijedi:

1.) u čl. 2.:

a) st. 4. mijenja se i glasi:

"(4) Tvrtka Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.",

b) iza postojećeg st. 4. dodaje se novi st. 5., koji glasi:

"(5) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva."

2.) u čl. 3.:

a) st. 1, reč. druga mijenja se i glasi:

"Poslovnu adresu društva određuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.",

b) st. 2. mijenja se i glasi:

"(2) Sjedište Društva može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.",

c) st. 3. mijenja se i glasi:

"(3) Odredbe prethodnog i ovog stavka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75%  ukupnog temeljnog kapitala Društva."

3.) u čl. 4. iza postojećeg st. 4. dodaje se novi st. 5. koji glasi:

"(5) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom Glavne skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.",

4.) čl. 8. mijenja se i glasi:

"(1) U svom djelovanju Društvo će se pridržavati pravila koja donose Hrvatski olimpijski odbor i domaće i međunarodne košarkaške asocijacije.

(2) Klupskim pravilnicima može se pobliže urediti način primjene pravila autonomnog sportskog prava.",

5.) čl. 10. se briše

6.) u čl. 11. st. 4. se briše

7.) čl. 13. se briše

8.) čl. 14. mijenja se i glasi:

"(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

(2) Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

(3) Odredbe ovog članka mogu se izmijeniti odlukom skupštine, glasovima koji predstavljaju najmanje 75% ukupnog temeljnog kapitala Društva."

9.) čl. 18. mijenja se i glasi:

"Skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor.",

10.) čl. 19. mijenja se i glasi:

(1) Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati osobno, odnosno preko punomoćnika.

(2) Punomoć za sudjelovanje i glasovanje se izdaje za svaku pojedinu sjednicu Glavne skupštine.

(3) Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati ako su kumulativno ispunjene pretpostavke:

a) da su upisani u registar imatelja dionica na dan kad je Društvu pristigla njihova pisana prijava za sudjelovanje na skupštini i

b) da njihova pisana prijava sudjelovanja pristigne Društvu najkasnije petog dana prije dana održavanja skupštine, bez obzira kada i kako je poslana.

(4) Prijenosi dionica učinjeni od časa zaprimanja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštine, pa do njezina zaključenja, ne daju pravo sudjelovanja novom dioničaru na sazvanoj skupštini.

11.) u čl. 21. st. 1. mijenja se i glasi:

"(1) Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno raspolažu dionicama koje čine više od polovine svih glasova u Skupštini Društva, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije."

12.) u čl. 23. st. 3. se briše

13.) u čl. 24.:

a) st. 1. mijenja se i glasi:

"(1) Prije početka Skupštine mora se sačiniti popis prisutnih i zastupanih dioničara, kojeg potpisuje predsjednik Skupštine, a koji sadrži ime i prezime i prebivališta, odnosno tvrtku i sjedišta i OIB. Osim toga, popis sadrži i broj dionica kojima raspolaže pojedini dioničar.",

b) postojeći st. 3. se briše,

c) postojeći st. 4. postaje st. 3.,

14.) čl. 27. mijenja se i glasi:

"Glavna skupština može donijeti poslovnik o svom radu.",

15.) u čl. 28.:

a) u st. 1. brojka 7" zamjenjuje se brojkom "9",

b) st. 3 se briše,

c) postojeći st. 4. postaje st. 3.,

16.) u čl. 29. brojka "30" zamjenjuje se brojkom "37"

17.) u čl. 30.:

a) st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"(3) Sjednica Nadzornog odbora se iznimno može sazvati i održati putem elektroničke pošte, telefona ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

(4) O svakoj sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjednik.",

b) iza st. 5. dodaje se novi st. 5. koji glasi:

"(5) Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svom radu.",

18.) čl. 32. mijenja se i glasi:

"Članovi Nadzornog odbora društva mogu imati pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju i stanju Društva, a visinu koje određuje Glavna skupština.",

19.) u čl. 33. st. 2., reč. prva brojka "3" zamjenjuje se riječima: "najduže 4.",

20.) u čl. 35. st. 2. rijeći "uređuje se", zamjenjuju se riječima "može se urediti",

21.) čl. 37. mijenja se i glasi:

"Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, osnivati stručna povjerenstva.",

22.) u čl. 41. st. 1 mijenja se i glasi:

"(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.".

 

II. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora Društva da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.

 

IV. Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do petka 24. studenoga 2017. godine, do 14,00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan kad je u Društvu zaprimljena njegova pisana prijava za sudjelovanje na Skupštini.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika, na temelju pisane punomoći ovjerene od javnog bilježnika. 

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.net , a  koji se mogu preuzeti i u prostorijama KK ZADAR s.d.d., Zadar, Obala kralja Tomislava 1.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do petka 24. studenoga 2017. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za srijedu, 29. studenoga 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati.

 

Broj: 65/17

U Zadru, 18. listopada 2017.

              Uprava

      KK ZADAR s.d.d.

 

 

WordPreuzmite prijavnicu / punomoć

 

Sponzori