Javni poziv za upis i uplatu dionica u četvrtom krugu 03.09.2012.

Četvrti upisni krug započeo jutros u 8 sati

Temeljem odredbi članka 44., stavka 3. Zakona o sportu, Košarkaški klub Zadar upućuje

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU DIONICA KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR

4. UPISNI KRUG

sukladno odredbama Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10 i 124/11, 86/2012), Košarkaški klub Zadar započeo je postupak preoblikovanja u sportsko dioničko društvo.

Klub je, temeljem revizorskog izvješća iz srpnja 2010. godine, ispunio uvjete za pokretanje stečajnog postupka prema posebnim propisima, a kako postupak nije pokrenut, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je dana 28. srpnja 2010. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obvezno preoblikovanje, KLASA: UP/I-620-01/10-03/00001, URBROJ: 533-11-10-0001.

Temeljem odredbi članka 40. Zakona o sportu, KK Zadar obavio je reviziju poslovanja za razdoblje od 01.01.2007. do 30.09.2011. godine te je izradio Elaborat na koji je dobio suglasnost Povjerenstva za profesionalne sportske klubove.

Početni temeljni kapital KK Zadar određen je u iznosu od 6.000.000,00 kuna te je podijeljen na 24.000 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 250,00 kuna.

Upis i uplata dionica provodi se u četiri redovita kruga, te samo iznimno i u petom krugu.

 

Prvi upisni krug započeo je dana 17. srpnja 2012. godine, pozivom za upis i uplatu dionica Gradu Zadru. Grad je uplatom od 1,0 milijuna kuna postao vlasnikom 4.000 dionica Kluba.

U 2. krugu, koji je održan u razdoblju od 01.-14. kolovoza, mogli su sudjelovati samo članovi KK Zadar, a pritom je uplaćeno ukupno 63.750,00 (šezdesetitritisućesedamstoipedeset) kuna, odnosno 255 (dvjestopedesetipet) dionica.

U trećem krugu mogli su sudjelovati samo članovi Kluba koji su upisali i uplatili dionice u 2. krugu, razmjerno svojim uplatama. U tom upisnom krugu nije bilo uplaćenih dionica.

Ukupno, u prva tri kruga uplaćeno je 1.063.750,00 (milijunšezdesetitritisućesedamstoipedeset) kuna, odnosno 4.255 (četiritisućedvjestopedesetipet) dionica, što predstavlja 17,73 posto ukupnog broja dionica.

Za 4. krug ostalo je za upisati i uplatiti 19.745 dionica.

Četvrti upisni krug započinje u ponedjeljak, 03. rujna 2012. godine u 8,00 sati i traje do zaključno 27. rujna 2012. godine do 16,00 sati.

U ovom krugu smiju sudjelovati sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, uključujući i članove sportske udruge koji nisu ili jesu sudjelovali u upisu dionica u prethodnim krugovima.

Četvrti krug načelno nema ograničenja upisa i uplate cjelokupnog preostalog temeljnog kapitala. U slučaju da upisi premaše raspoloživi broj dionica, izdavatelj zadržava pravo umanjiti raspoređene dionice po razmjernom principu, pri čemu će se voditi računa da se rasporedi cjelokupni preostali temeljni kapital. Pri tome, upisnicima koji su upisali jednu dionicu neće se umanjivati upis, dok će svi preostali upisnici dobiti razmjerno umanjen broj dionica, uz primjenu zaokruživanja na niže. Eventualni ostatak dionica rasporedit će se po upisnicima prema kriteriju veličine uplate dodjelom jedne dodatne dionice, počevši od najviše uplate prema nižima, dok se ne iskoristi preostali broj dionica.

 

Inače, Zakon o sportu (članak 31. i članak 32.) propisuje da s.d.d. mogu osnovati i biti njegovim članom domaće i strane, fizičke i pravne osobe, ali pritom jedna osoba ne može imati dionice u više s.d.d.-a istoga sporta u iznosu višem od 1% ukupnoga temeljnog kapitala u bilo kojem od tih s.d.d.-a. Ovo ograničenje se ne primjenjuje na Republiku Hrvatsku niti na jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i Grad Zagreb.

Osim toga, dionice u s.d.d, izravno, neizravno ili preko povezanih osoba ne mogu imati osobe čiji poslovi i djelatnosti mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši, sportski suci, menadžeri u sportu i osobe koje su članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica. Također, dionice u s.d.d-u, izravno, neizravno ili preko povezanih osoba ne može imati s.d.d. koje obavlja djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima istoga sporta. Jedna osoba može izravno, neizravno ili preko povezanih osoba u s.d.d.-u imati dionice na koje otpada više od 25% temeljnoga kapitala s.d.d.-a samo uz suglasnost Povjerenstva.

Ako i nakon četvrtog kruga neće biti upisane i uplaćene sve dionice, Povjerenstvo iznimno može, vodeći računa o interesima sporta, dopustiti upućivanje poziva za upis i uplatu dionica u petom krugu, svim vjerovnicima Košarkaškog kluba Zadar.

Dionice se mogu upisati i uplatiti u svim poslovnicama Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u kojima svi imaju mogućnost uvida u Javni poziv za upis i uplatu dionica (Prospekt), kao i Statut KK Zadar.

Detaljne informacije o radnom vremenu poslovnica-upisnih mjesta moguće je dobiti na Internet adresi: http://www.hypo-alpe-dria.hr/ ili pozivom na besplatni broj Pozivnog centra Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: 0800 14 14.

Prospekt i Statut bit će dostupni i u poslovnim prostorijama KK Zadar, Obala kralja Tomislava 1, Zadar, kao i na Internet stranici Kluba i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Sponzori