Glavna skupština KK Zadar, s.d.d. zatvorena za medije 27.08.2014.

Skupština će se održati u petak, 29. kolovoza 2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana) i bit će zatvorena za medije.

Po završetku Glavne skupštine, Klub će na adrese svih medija odaslati službeno priopćenje, koje će također biti dostupno i na našim službenim web stranicama.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija je prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigla u Društvo najkasnije do 22. kolovoza 2014. godine, do 14,00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 22. kolovoza 2014.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sponzori