Sazvana Glavna skupština Košarkaškog kluba Zadar, s.d.d. 24.07.2014.

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih  djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 18. srpnja 2014. godine donosi Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva iz Zadra 

I.          Skupština će se održati u petak, 29. kolovoza 2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana).

II.         Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, informacija o izboru predsjednika Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini

2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu

4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu

5. Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu (s računom dobiti i gubitka)

6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za 2012. godinu

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u 2012. godini

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

10. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu

11. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu

12. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu

13. Godišnja financijska izvješća za 2013. godinu (s računom dobiti i gubitka)

14. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za 2013. godinu

15. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u 2013. godini

16. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. godini

17. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

18. Donošenje Odluke o izboru sedam članova Nadzornog odbora 

III.        Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih ODLUKA

Ad. 2., 3. i 4.: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad.5.: Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu (s računom dobiti i gubitka)

Ad 6.: Gubitak iskazan u poslovanju za 2012. godinu u iznosu od 1.030.808,43 kn prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad.7.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad. 8.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva u 2012. godini

Ad 9.: Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. iz Zadra.

Ad. 10., 11. i 12..: O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad 13.: Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2013. godinu (s računom dobiti i gubitka) 

Ad 14.: Gubitak iskazan u poslovanju za 2013. godinu u iznosu od 9.001.787,13 kn prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad.15.: Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2013. godini.

Ad 16.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva u 2013. godini

Ad 17.: Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. iz Zadra.

Ad 18: Za članove NO Društva biraju se: Darko Kasap iz Zadra, Dario Jurin iz Petrčana, Željko Predovan iz Zadra, Luka Kolanović iz Mrljana, Dario Nakić iz Zadra, Lovre Peraić iz Zadra i Tomislav Čukelj iz Zadra, na vrijeme od najduže 4 godine, počev od dana donošenja ove odluke, koji će između sebe izabrati predsjednika i njegova zamjenika.

IV.       Pozivaju se svi dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do 22. kolovoza 2014. godine, do 14,00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 22. kolovoza 2014.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.net, a  koji se mogu preuzeti i u prostorijama KK ZADAR s.d.d.-Zadar, Obala kralja Tomislava 1.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do 22. kolovoza 2014. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za četvrtak, 4. rujna 2014. godine, sa početkom u 13,30 sati. 

Broj 88/14

U Zadru, 18. srpnja 2014.

Direktor KK ZADAR s.d.d.

Boris Skroće

Prijave za sudjelovanje možete preuzeti na sljedećim linkovima, u Word i PDF formatu.

Word

PDF

Sponzori