Raspisan javni natječaj za direktora KK Zadar, s.d.d. 24.06.2013.

Natječaj objavljen 22. lipnja 2013.

Na temelju članka 29. Statuta KK Zadar s.d.d. i Odluke Nadzornog odbora od 14. lipnja 2013. godine, o b j a v l j u j e   s e

JAVNI   NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora - jedinog člana Uprave KK Zadar s.d.d.

1. Kandidat za direktora osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima mora   ispunjavati i sljedeće uvjete:

-  da ima najmanje VŠS, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07 i 118/12),

-  da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima;

-  da ne postoje zapreke iz točke 2. ovog Natječaja

-  da kao direktor društva ne bi došao u sukob interesa.

2. Ugovor ne može biti sklopljen s osobama;

- u pogledu kojih postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom Uprave

3. Uz prijavu za natječaj (u obliku dopisa), kandidati su dužni priložiti:

-        životopis;

-        preslika  domovnice;

-        dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome);

-        dokaz o radnom iskustvu (presliku  radne knjižice);

-        ovjerenu izjavu od strane javnog bilježnika ili nadležnog tijela, ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja, kojom izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne postoje okolnosti sprečavanja obavljanja poslova direktora iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. stavak 2. Zakona o sportu;

4. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

5. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, članovi Nadzornog odbora društva obavit će razgovor.

6. Direktor se imenuje na mandat od 3 godine uz obvezni probni rok od 6 mjeseci.

7. Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku 15 dana od dana objave na adresu:

KK Zadar s.d.d., Obala kralja Tomislava 1, 23000 Zadar

  s naznakom

„Za javni natječaj  za  direktora“

8. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

9. Odluku o izboru i imenovanju direktora donosi Nadzorni odbor Društva, a obavijest o izboru dostavlja se svim kandidatima u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru, uz zadržavanje prava poništenja ili djelomičnog poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja. Dokumentacija predana na natječaj se ne vraća.

Nadzorni odbor

KK Zadar s.d.d.

 

Natječaj je objavljen dana 22. lipnja 2013. godine u Zadarskom listu i traje 15 dana od prvotne objave.

Sponzori